Contact information

Институт за човешки ресурси

1712 София
Bulgaria

Contact information

Postal Address

ул. "инж. Георги Белов" №17
1712 София
Bulgaria

E-Mail Address

office@institute-hr.com

Telephone

+359886979291

Biography

„ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ официално е сертифициран и е внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015, за организиране и провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти.

Регистрацията ни в МОН дава право да присъждаме кредити за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

 „ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ има изграден център за професионално обучение /ЦПО/, лицензиран към НАПОО – Национална Агенция за Професионално образование и обучение. Тази лицензия ни дава право да издаваме държавно признати сертификати за професионална квалификация , като обучението се извършва по одобрени от НАПОО програми. 

При успешно завършено обучение се полага държавен изпит и се издава държавна диплома за завършено професионално образование, което дава право да се практикува съответната професия. 

В центъра се извършват обучения по професиии или част от професия, както и валидиране на знания, умения и компетенции. 

Лизензиран доставчик сме на обучения с ваучери по програмата "АЗ МОГА"

AEMA Badges

AEMA Badge Level 1
Level 1: it is the initial commitment. Anybody who wants to support the AEMA values of adult learning accessibility can get this badge after reviewing their organisation using the Accessibility Maturity Matrix.
 

Reference Projects

Sorry, there are no references for this user yet!