Contact information

КРЕМЕНА БУЖЕВА/ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

7800 ПОПОВО
Bulgaria

Contact information

Postal Address

ГР.ПОПОВО, ПЛ.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 2
7800 ПОПОВО
Bulgaria

Biography

Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта. Осигуряването на заетост позволява пълноценно използване на възможностите и способностите на отделната личност, защитава правото й на достойно съществуване и пълноценно участие в обществото. Стратегическите цели по заетостта са: краткосрочна цел - увеличаване на заетостта и ограничаване на безработицата дългосрочна цел - повишаване на икономическата активност и трудовия потенциал на населението Агенцията по заетостта осъществява своята дейност в рамките на съответна законова уредба - Закон за насърчаване на заетостта, Правилник за неговото прилагане, Устройствен правилник, Кодекс на труда и други нормативни актове. Основни функции на Агенцията по заетостта: регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа посреднически услуги за осигуряване на заетост съвместно участие с общините и работодателите в разработването общополезни дейности на местно и национално ниво участие в разработването и реализацията на програми и мерки за заетост и обучение, насочени към точно определени групи от безработни лица, които по различни причини са по-трудно приспособими на пазара на труда изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи или организации, на проекти и програми в областта на заетостта, професионалното обучение и квалификация, социалната интеграция, финансирани от предприсъединителните фондове на Европейския съюз или от други международни организации (в т.ч. и такива с участие на български ресурси) защита и запазване на заетостта организиране на квалификационно и мотивационно обучение за безработни и заети лица посредническа дейност за заетост на български граждани в чужбина и на чужденци в България анализиране на търсенето и предлагането на пазара на труда и прогнозиране на евентуалните промени в него

Presentation of competencies

Reference Projects

Sorry, there are no references for this user yet!