Contact information

Митьо Митев / Агенция по заетостта

Мениджър на случай
6000 Стара Загора
Bulgaria

Contact information

Postal Address

ул. Стефан Караджа № 8
6000 Стара Загора
Bulgaria

E-Mail Address

mityomitev@gmail.com

Telephone

0884780182

Biography

Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта.
Осигуряването на заетост позволява пълноценно използване на възможностите и способностите на отделната личност, защитава правото й на достойно съществуване и пълноценно участие в обществото.
Стратегическите цели по заетостта са:

 • краткосрочна цел - увеличаване на заетостта и ограничаване на безработицата
 • дългосрочна цел - повишаване на икономическата активност и трудовия потенциал на населението

Агенцията по заетостта осъществява своята дейност в рамките на съответна законова уредба - Закон за насърчаване на заетостта, Правилник за неговото прилагане, Устройствен правилник, Кодекс на труда и други нормативни актове.

Основни функции на Агенцията по заетостта:

 • регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа
  посреднически услуги за осигуряване на заетост
  съвместно участие с общините и работодателите в разработването общополезни дейности на местно и национално ниво
  участие в разработването и реализацията на програми и мерки за заетост и обучение, насочени към точно
 • определени групи от безработни лица, които по различни причини са по-трудно приспособими на пазара на труда
 • изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи или организации, на проекти и програми в областта на заетостта, професионалното обучение и квалификация, социалната интеграция, финансирани от предприсъединителните фондове на Европейския съюз или от други международни организации (в т.ч. и такива с участие на български ресурси)
 • защита и запазване на заетостта
 • организиране на квалификационно и мотивационно обучение за безработни и заети лица
 • посредническа дейност за заетост на български граждани в чужбина и на чужденци в България
 • анализиране на търсенето и предлагането на пазара на труда и прогнозиране на евентуалните промени в него

Presentation of competencies

Reference Projects

Sorry, there are no references for this user yet!