Contact information

Veronika Škopová, QUIP

186 00 Praha
Czech Republic

Biography

Profesní životopis
Lektorský profil
Vzdělání:
Univerzita Palackého Olomouc, Cyrilometodějská teologická fakulta, obor: Sociální politika a sociální práce, státní závěrečná zkouška v r. 2012 , navazující magisterské studium na téže fakultě v oboru Řízení neziskových organizací ukončeno v roce 2016
CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, obor: Sociální politika a sociální pedagogika, absolutorium v r. 2012
Vyšší odborná škola pedagogická, Litomyšl, obor: Pedagogika specifických činností ve volném čase, zaměření Speciální pedagogika, absolutorium v r. 2007
Absolvované vzdělávací akce:
Inclusive training and learning (Inkluzivní učení), 16 hodin, Quip v rámci mezinárodního projektu New Path to Inclusion (2015)
Workshop Black&White, John O´Brien, Praha 2014
Přeměna institucionální péče na podporu v běžné komunitě, Julie Lunt (UK), Praha (2014)
Nové přístupy k dětem s problémovým chováním a k vytváření vztahů; Jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2013)
Vytváření Kruhu přátel, Inclusive Solutions, UK, Colin Newton, Derek Wilson (2012)
Facilitovaná komunikace, Jitka Nelb Sinecká, Praha (2012)
Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití ve škole, Colin Newton, Derek Wilson, organizace Inclusive Solutions, UK, Praha (2011)
Rozhodování s podporou, Kate Fulton, Paradigm, UK, Praha (2011)
Plánování zaměřené na člověka pro lektory, 32 hodin, Helen Sanderson Associates, Bratislava, Praha (2011)
Plánování zaměřené na člověka, 110 hodin, Helen Sanderson Associates, Praha (2010)
Support Intensity Scale Training Program, 20 hodin (Hodnocení míry potřebné podpory) pro lektory kurzu, Buntinx Training & Consultancy, Praha (2010)
Podpora řízená jednotlivcem, In-Control Partnerships, Praha (2010)
Nezávislý zprostředkovatel podpory (Support Brokerage), 64 hodin, Tony James Philips, Praha (2009)
Kurz lektorských dovedností, 24 hodin, Adpontes, Praha (2009)
Individualizace služeb: Umíme plánovat a domlouvat se, 54 hodin, Quip, Praha (2008)
Individuální plánování, Quip, 28 hodin, Praha (2008)
Zpracování projektové dokumentace v rámci dotačních programů ČR pro čerpání finančních prostředků z fondů EU, 40 hodin, ARS rozvojová agentura, Olomouc (2008)
Psychomotorika, 40 hodin, Masarykova univerzita Brno (2008)
Muzikoterapie, 98 hodin, Univerzita Palackého Olomouc (2005-2006)

Praxe:
Lektorská činnost: témata kurzů – plánování zaměřené na člověka, Mapa a Cesta – metody plánování zaměřeného na člověka, na člověka zaměřený přístup k riziku, konstruktivní přístup k řešení sporů, základy facilitace, kvalifikační kurz kurz pro pracovníky v sociálních službách, hodnocení míry potřebné podpory, Quip, (2010 – dosud)
Externí pedagog: Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití v pedagogice a sociální práci, Palackého univerzita Olomouc (2015)
Lektorská činnost: školení kurzů v pilotním projektu Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v SR (2014 – 2015)
Lektorská činnost v rámci projektu MPSV Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením, MPSV, 3P Consulting (2014 – 2015)
Lektorská činnost v rámci dlouhodobeho výcviku Kurz pro koordinátory inkluze (2013) a další kurzy pro pracovníky a lidi s postižením na téma plánování zaměřené na člověka, Rytmus o.p.s. (2012 - dosud)
Facilitace plánovacích schůzek a jiných setkání, zejména pro rodiny lidí s postižením a pro pracovní týmy, zejména poskytovatele sociálních služeb (2011 – dosud)
Externí auditor akreditovaných vzdělávacích programů v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách pro Fond dalšího vzdělávání, Praha (2013 – 2014)
Externí pedagog: Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití v inkluzivním vzdělávání, Masarykova univerzita Brno (2013 – 2014)
Sociální pracovník v rámci služby sociální rehabilitace, Quip (2011 – 2014)
Případová sociální práce v projektu Kvalita života jako cíl transformace sociálních služeb - podpora lidí v procesu přechodu z ústavního bydlení do bydlení komunitního, mapování a vyhodnocování potřeb lidí, individuální plánování v průběhu přechodu, spolupráce se zainteresovanými subjekty. Více o projektu zde: (2009 - 2011)
Lektorská činnnost: školení kurzů v pilotním projektu Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb v ČR (2011 – 2013)
Sociální pracovník a metodik individuálního plánování – Charita Zábřeh (2006 – 2010)
Pedagog volného času – Dům dětí a mládeže (2003 – 2006)

Odborné texty a publikace:
Využití facilitace pri individuálním plánování v pobytové sociální službě, Diplomová práce, UP Olomouc, 2016
Černá kniha, Odvrácená strana omezování svéprávnosti, Blažková, A., Čebišová, R., Chábová, R., Johnová, M., Kořínková, D., Latimier, C., Strnad, J., Škopová, Wandrolová, P. QUIP a SPMP ČR, 2015. Dostupné zde.
Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a opatrovnictví, MPSV ČR 2013 - spoluautorka
Úmluva o právech lidí se zdravotním postižením a její implementace v praxi sociální práce, bakalářská práce, UP Olomouc, 2012
Úmluva OSN o právech lidí se zdravotním postižením v kontextu sociální práce, Absolventská práce, VOŠ Caritas, Olomouc, 2012

Presentation of competencies

 
Developing positive attitudes and values towards adult learners with disabilities

Odnos do udeležencev s posebnimi potrebami v izobraževanju odraslih

The expert understands the importance of inclusion and participation of people with disabilities and demonstrates positive values and attitudes.

Pričakovanja do udeležencev s posebnimi potrebami v izobraževanju odraslih

The expert has a positive attitude towards the abilities of people and is experienced in strategies which support people to reach their potential.

Odnos ostalih udeležencev v izobraževanju odraslih

The expert is skilled in methods which promote positive attitude and values among the learners.

Zagovorništvo udeležencev s posebnimi potrebami v izobraževanju odraslih

The expert is able to support organisations in developing an inclusive model of education.

Odnos do zakonodaje in predpisov na področju dostopnosti

The expert understands accessibility legislation and guidelines and is able to advise an organisation to fulfil their responsibilities.
 
Plánování přístupného učení

Načrtovanje učenja in ocenjevanja

The expert is experienced in person-centred support planning and able to train teaching staff to ensure flexible learning.

Priznavanje predhodnega izobraževanja in izkušenj

The expert can train staff on how to recognise prior learning and experiences of learners with disabilities and how to include them in future learning goals.

Upravljanje osebnih podatkov

The expert is able to advise organisations about the regulations for the protection of personal data.

Nudenje prilagojenega učenja

The expert is experienced in alternative learning methods and technologies to support the individual needs and interests of learners with and without disabilities.
 
Podpora přístupného učení

Samostojno učenje

The expert is able to support organisations to foster the concept of self-directed and autonomous learning.

Podpora vrstnikov (sošolcev)

The expert can train the organisation on the concept of peer support and motivate the organisation to enable peer support among the learners.

Osebna asistenca

The expert can advise the organisation about the possibilities of internal/external personal assistance. They may signpost to qualified and experienced personal assistants.

Reference Projects

Sorry, there are no references for this user yet!